• §1

Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Sklep przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

 • §2
 1. Administratorem danych osobowych Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową jest przedsiębiorstwo JAVO Wanda Łukomska z siedzibą w Łodzi ul. Denna 60, 94-110 Łódź, NIP: 729-251-19-97, REGON: 363038234 (zwane dalej „Administratorem”).

 

 1. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila na adres kontakt@javolodz.pl lub dzwoniąc pod numer +48 730 709 950, we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w razie skierowania
  • do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, czy danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie: w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie, oraz zawarcia umowy o świadczenie usług/sprzedaży towarów przez Administratora lub jego współpracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie);

 

 • w razie zawarcia umowy sprzedaży usług/towarów: w celu wykonania umowy przez Administratora lub jego współpracowników – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze/jego współpracownikach);

 

 • w związku z wykorzystaniem plików cookies i korzystaniem z narzędzi internetowych: do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie działania strony internetowej javolodz.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności strony internetowej www.javolodz.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody, w celu podejmowania działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody;

 

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https:// javolodz.pl/kontakt/. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu strony internetowej, obsługi strony internetowej. obsługi płatności, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi księgowe, usługi prawne – Kancelariom Radców Prawnych, a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • oraz narzędzi Facebook Ads dostarczanych przez Facebook Inc., co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies Google i Facebook oraz przetwarzaniem danych osobowych. Narzędzie to wykorzystywane jest przez Serwis w celu śledzenia konwersji reklamowych oraz remarketingu, prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań, preferencji Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową i w takich też celach przetwarzane są w związku z tym dane osobowe. Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies zostały określone w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zbierane są za pomocą zewnętrznych plików cookies, czyli plików cookies pochodzących od dostawcy narzędzia Google Ads oraz dostawcy Facebook Ads, co stanowi źródło pochodzenia danych. Zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu (w szczególności o ich aktywności w sieci) i publikowanie na tej podstawie spersonalizowanych reklam, w tym na innych stronach internetowych, ma charakter zautomatyzowany (czyli automatycznie podejmowana jest decyzja o wyświetleniu danej reklamy). Szczegółowe zasady dotyczące działania tego narzędzia, w tym automatycznego wyświetlania spersonalizowanych reklam są dostępne pod następującym adresem witryny internetowej: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (dla Google Ads) oraz https://www.facebook.com/policies_center (dla Facebook Ads). Zautomatyzowane wyświetlanie spersonalizowanych reklam (w tym na innych stronach internetowych), powoduje, że użytkownik może wielokrotnie natrafiać w sieci na reklamy produktów Administratora, co w konsekwencji może wpływać na decyzję o zakupie produktu. W związku z korzystaniem z narzędzi Google Ads dostarczanych przez Google LLC dane są przekazywane do Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (siedziba Google LLC). Wobec korzystania z narzędzi Facebook Ads dostarczanych przez Facebook Inc dane przekazywane są do Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone (siedziba Facebook Inc.). Google LLC oraz Facebook Inc. przystąpiły do programu Tarcza Prywatności (co zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń). Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności.

 

 1. Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej, poza wyjątkami wskazanymi w punkcie 5 i 6.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe Klientów, z którymi Administrator lub jego współpracownicy zawarli umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa Dla pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje te cele (czas funkcjonowania poszczególnych plików został określony w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych). Istotne jest również, że w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę (w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności Serwisu, w celach marketingowych) Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż do czasu wycofania przez użytkownika zgody.

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

 

 1. Każda osoba ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3 powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie usług/sprzedaż towarów albo utrudnić/uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony, w szczególności złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego albo zakup towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego Administratora.