ZWROT ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

Wejdź na stronę www.javolodz.pl/zwroty-i-reklamacje, pobiertutaj formularz do druku i wykonaj następujące kroki:

 • Wypełnij formularz danymi Twojego zamówienia
 • Podaj numer zamówienia, którego dotyczy zwrot
 • Wypisz produkty, które chcesz zwrócić
 • Wydrukuj i podpisz formularz zwrotu
 • Zapakuj bezpiecznie produkty, upewnij się, że w paczce znajduje się potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura) oraz formularz zwrotu
 • Odeślij paczkę na adres Javo Wanda Łukomska 93-423 Łódź ul. Rudzka 33/35,
 • Zwrot otrzymasz w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia zwrotu tą samą formą, którą była dokonana płatność za zamówienie.
 
 

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji
złożonych przez Klientów “Javo” Wanda Łukomska („Procedura”)

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Procedura określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji złożonych przez klientów “Javo” Wanda Łukomska z siedzibą w Łodzi (94-110), przy ul. Dennej 60 (zwanej dalej: „JAVO”).
 2. Procedura została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2270  z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486 z późn. zm.).
 3. JAVO rozpatruje reklamacje klientów będących osobami fizycznymi oraz klientów będących będącymi osobami prawnymi i spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, na zasadach określonych w przepisach ustaw, o których mowa w ust. 2 oraz w Procedurze.
 4. JAVO rozpatruje reklamacje klientów, o których mowa w ust. 3, w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przez klientów z zakładami ubezpieczeń.

§ 2
Składanie reklamacji przez osoby fizyczne

 1. Klient JAVO będący osobą fizyczną może złożyć reklamację tj. wystąpienie, w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez JAVO , .
 2. Klient będący osobą fizyczną może złożyć reklamację:
  1. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie spółki w Łodzi (94-110), ul. Denna 60 lub  albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na wcześniej wymieniony adres
  2. w formie elektronicznej na adres email: javolodz@gmail.com lub poprzez formularz na stronie internetowej www.javolodz.pl.
 3. Składając reklamację klient będący osobą fizyczną może zastosować formularz reklamacji, stanowiący Załącznik nr 1 do Procedury, który jest także dostępny na stronie internetowej JAVO pod adresem: www.javolodz.pl
 4. W treści reklamacji klient będący osobą fizyczną powinien zawrzeć dane osobowe umożliwiające jego identyfikację, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez JAVO .

§ 3
Rozpatrywanie reklamacji złożonych przez osoby fizyczne

 1. JAVO rozpatruje reklamację klienta będącego osobą fizyczną złożoną zgodnie z wymogami odnośnie miejsca i formy, określonymi w § 2 Procedury.
 2. JAVO rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 1, i udziela klientowi odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 3. JAVO dokłada wszelkich starań np. poprzez monitorowanie czasu pozostałego do udzielenia odpowiedzi, aby odpowiedzieć na reklamację w możliwie najkrótszym terminie.
 4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, JAVO w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. JAVO udziela klientowi będącemu osobą fizyczna odpowiedzi na reklamację w postaci papierowej, za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub w innej, przewidzianej w Ustawie, formie uzgodnionej z klientem .
 6. JAVO udziela klientowi będącemu osoba fizyczną odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną .
 7. Odpowiedź JAVO na reklamację klienta będącego osobą fizyczna zawiera minimum:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba, że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
  2. wyczerpującą informację na temat stanowiska JAVO w sprawie skierowanych zastrzeżeń;
  3. imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi w imieniu JAVO ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  4. określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi;
  5. w przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta wynikających z reklamacji – pouczenie o możliwości:
   1. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, w trybie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2270 z późn. zm.);
   2. wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie sporu w drodze pozasądowego postępowania do Rzecznika Finansowego;
   3. rozwiązania sporu w drodze mediacji lub postępowania arbitrażowego przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne);
   4. wystąpienia z powództwem przeciwko JAVO do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.
 8. W przypadku niedotrzymania przez JAVO terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, reklamacja jest uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

§ 4
Składanie reklamacji przez osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej

 1. Klient JAVO będący osobą prawną lub spółką nieposiadająca osobowości prawnej może złożyć do JAVO reklamację .
 2. Klient będący osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej może złożyć reklamację w każdej formie, w tym:
  1. w formie pisemnej – osobiście, w siedzibie spółki w Łodzi (94-110), ul. Denna 60 lub  albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na wcześniej wymieniony adres
  2. w formie elektronicznej na adres email: javolodz@gmail.com lub poprzez formularz na stronie internetowej www.javolodz.pl.
 3. Składając reklamację klient będący osobą prawną lub spółka nieposiadającą osobowości prawnej może zastosować formularz reklamacji dostępny na stronie internetowej JAVO pod adresem: www.javolodz.pl
 4. W treści reklamacji klient będący osobą prawną lub spółka nieposiadającą osobowości prawnej powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację, np. firmę, adres siedziby, REGON, a także opis zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez JAVO oraz imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania Klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.
 5. Na żądanie klienta będącego osobą prawną lub spółka nieposiadającą osobowości prawnej JAVO potwierdzi złożenie przez klienta reklamacji, w formie żądanej przez klienta.

§ 5
Rozpatrywanie reklamacji złożonych przez osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej

 1. JAVO rozpatruje reklamację klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej złożoną zgodnie z wymogami określonymi w § 4 Procedury.
 2. JAVO rozpatruje reklamację, o której mowa w ust. 1, i udziela klientowi odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 2, JAVO w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. JAVO udziela klientowi będącemu osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, za pomocą innego trwałego nośnika lub innej, przewidzianej w Ustawie, formie uzgodnionej z klientem .
 5. W przypadku nieudzielenia przez JAVO odpowiedzi na reklamację w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, reklamacja jest uważana za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

§ 6

 1. W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. – adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

W celu złożenia reklamacji należy pobrać Formularz znajdujący się poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania, czytelnie go wypełnić i odesłać pocztą lub pocztą elektroniczną na poniższy adres:

Javo” Wanda Łukomska
ul. Denna 60
94-110 Łódź
Z dopiskiem REKLAMACJA
e-mail: javolodz@gmail.com